Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a Licenční podmínky používání e-knih a elektronických audioknih

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti  Tomáš Buroň, se sídlem Pod Strážnici 145, 747 64  Budišovice, IČO 63734931, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. 380601 vedeném u Magistrátu města Opavy, e -mail  aeknihy@seznam.cz, telefonní číslo  602325561 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.audioaeknihy.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: Podmínky ochrany osobních údajů GDPR - Audio a eknihy.cz

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.

4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  

7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 1 rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do tří dnů

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ShoptetPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.shoptetpay.com . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do tří dnů.

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. 

5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Zboží Vám bude doručeno elektronicky. Obvyklá dodací lhůta je do 24 hod od uhrazení celkové ceny.

2. Zboží je možné doručit nejen v rámci České republiky.

3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VI.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny;

d) na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

6. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

7. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). 

3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;

c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

g) dodávka novin, periodik nebo časopisů;

h) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

4. Lhůta k odstoupení dle čl. VIII.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VIII.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. VI.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy aeknihy@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 24.10.2023

 

Licenční podmínky používání e-knih a elektronických audioknih

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Tomáš Buroň (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Pod Strážnici 145, 747 64 Budišovice, IČO: 637 349 31, spisová značka 380601 u Magistrátu města Opavy, navazují na Obchodní podmínky Poskytovatele a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále jen „Smlouva o digitálního obsahu“) uzavírané mezi Poskytovatelem jako podnikatelem a uživatelem jako spotřebitelem (dále jen „Uživatel“ nebo „Spotřebitel“) prostřednictvím webových stránek nebo aplikace provozované Poskytovatelem. 

1.2. Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Podmínky se nevztahují na případy, kdy Uživatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel a uzavření smlouvy se týká podnikatelské činnosti Uživatele.

 

 1. Vysvětlení základních pojmů

2.1. Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména možnost Uživatele vyhledávat, zakupovat licence, stahovat a zachovávat přístup k digitalizovanému elektronickému obsahu dle čl. 3 Podmínek.

2.2. Elektronickou knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Elektronickou knihu lze objednat na Webovém rozhraní Poskytovatele, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele a stáhnout do přístroje podporující přehrávání příslušného formátu.

2.3. Elektronickou audioknihou se pro účely těchto Podmínek rozumí počítačový soubor obsahující zvukovou nahrávku mluveného slova zpravidla ve formátu MP3. Audio knihu lze objednat na Webovém rozhraní Poskytovatele, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele a stáhnout do přístroje podporující přehrávání příslušného formátu.

2.4. Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou, elektronickou audioknihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci uživatelského účtu.

2.5. Čtečkou se pro účel těchto Podmínek rozumí přenosné zařízení zhruba o velikosti tištěné knihy určené pro čtení elektronických knih a časopisů.

2.6. Webovým rozhraním se pro účely těchto podmínek rozumí webová stránka www.audioaeknihy.cz (dále také „Webové rozhraní“ nebo „Web“),

2.7. Elektronickým obsahem se pro účely těchto Podmínek rozumí elektronické knihy a elektronické audioknihy podléhající režimu autorskoprávní ochrany („Elektronický obsah“).

 

 1. Poskytované služby

3.1 Poskytovatel poskytuje Uživateli dle těchto Podmínek služby v níže uvedeném rozsahu:

 1. a) zpoplatněné zpřístupnění elektronické knihy Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách,
 2. b) zpoplatněné zpřístupnění elektronické audio knihy Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické audio knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách,


3.2.  Poskytovatel odpovídá uživateli, že E-kniha nebo Audiokniha ve formátu MP3

 1. Lze číst nebo poslouchat v zařízeních běžně k tomuto účelu určeným
 2. Odpovídá svým obsahem popisu a je poskytnuta v na webu uvedených formátech.

 

 1. Sociální DRM a omezení šíření elektronického obsahu

4.1. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro Elektronický obsah a rozsah užití Elektronického obsahu mohou být technicky omezeny prostřednictvím tzv. sociálního DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv), jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání Elektronického obsahu; cílem je zajistit užívání Elektronického obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k elektronickému obsahu. Do každého staženého Elektronického obsahu mohou být vypsané identifikační údaje Uživatele a čísla obchodní transakce, který si tuto službu objednal. Právní podmínky služby jako i způsoby užití se můžou u jednotlivých typů služby lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k elektronickému obsahu.

4.2. Uživatel nesmí používat Elektronický obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Uživatel bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití Elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti Elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.

4.3. Uživatel není oprávněn Elektronický obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn Elektronický obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout!

4.4. Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany autorských práv k Elektronickému obsahu, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

4.5. Uživateli objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno těmito Podmínkami jinak.

 

 1. Uživatelský účet

5.1. Pro objednání Služby je nutné, aby byl Uživatel řádně zaregistrován (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel se registruje při prvním nákupu na Webu. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Uživatel je povinen vyplnit všechny Poskytovatelem požadované údaje potřebné k registraci.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji Uživatele uvedenými při registraci. Konkrétně dochází k vepsání těchto osobních údajů a čísla obchodní transakce do předmětného Elektronického obsahu.

5.3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

 

 1. Uzavření smlouvy o poskytnutí elektronického obsahu a jeho zpřístupnění (licence)

6.1. Pro objednání služby Uživatel zvolený Elektronický obsah vloží do nákupního košíku. Objednávka se vytvoří zvolením způsobu platby a potvrzením funkce označené „Pokračovat“ s informací, že objednávka vyžaduje platbu za objednanou službu. Při objednávání Poskytovatel pracuje s údaji Uživatele uvedenými již při registraci. Tyto údaje jsou Poskytovatelem považovány za správné a Uživatel za jejich správnost zodpovídá. Po přesměrování na platební bránu zašle Poskytovatel neprodleně, na zadanou e-mailovou adresu Uživatele, potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci služby, údaj o ceně, kontaktní údaje Poskytovatele, případné další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb, resp. smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

6.2. Přístup (licence) k Elektronickému obsahu je poskytována Uživateli po dobu 30 dní od nákupu příslušného Elektronického obsahu (garantovaná doba licence). Po této době může být licence ukončena bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti převzetí Elektronického obsahu.

6.3. Nevybavenou objednávku je možné zrušit, a to zasláním emailu na adresu Poskytovatele aeknihy@seznam.cz do 7 dnů. Pokud Uživatel objednávku neuhradí ani jí sám nezruší, objednávka bude zrušena automaticky dle bodu 8.2 čl. 8 Podmínek. Pokud už vaše objednávka byla zaplacená, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dní na účet, ze kterého jste ji zaplatili. V případě platby kartou (VISA, MasterCard) se může tato doba prodloužit, vzhledem k postupu v bance při vracení peněz z plateb kartou. Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat objednávku, pokud vám nebudeme schopni Službu dodat z důvodu nedostupnosti (stažení z nabídky). O stornování objednávky vás budeme bez odkladu informovat e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vrácené do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

6.4. Po uhrazení objednávky Poskytovatel zpřístupní elektronický obsah Uživateli. Zpřístupněním se rozumí technické umožnění stažení elektronického obsahu přes internet formou odkazu ke stažení zaslaného Poskytovatelem na mail Uživatele, uvedeného v objednávce jen a výlučně prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si elektronický obsah převezme po jeho zpřístupnění.

6.5. Elektronická kniha je Uživatelům zpřístupněná k převzetí pro stažení z odkazu. Odkaz bude Uživateli zaslán Poskytovatelem na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v objednávce. 

6.6. Elektronická audiokniha kniha je Uživatelům zpřístupněná k převzetí pro stažení z odkazu. Odkaz bude Uživateli zaslán Poskytovatelem na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v objednávce. 

6.7. Od momentu převzetí Elektronického obsahu Uživatelem se povinnosti Poskytovatele považují za řádně splněné.

6.8. Poskytovatel poskytuje Uživateli nevýhradní právo uchovávat si přiměřený počet permanentních kopií daného Elektronického obsahu, prohlížet, používat a zobrazovat, přehrávat Elektronický obsah prohlížet, používat, zobrazovat a přehrávat, výlučně jen pro svoje vlastní, osobní, nekomerční použití.

6.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit, pozastavit nebo zrušit Službu nebo její jednotlivé součásti. Poskytovatel nemá závazky vůči Uživateli v případě, že se rozhodne toto právo využít.

 

 1. Poskytování služeb a jejich cena

7.1. Veškeré Poskytovatelem nabízené Služby jsou uvedené s cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

7.2. Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

7.3. Nabídka Služeb a její ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Cena Služby se vztahuje na moment platby, ne na moment přidání do košíku. Akční ceny jsou platné do data uvedeného v detailech titulu. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytované nad rámec slev uvedených u jednotlivých Služeb na naší internetové stránce, nejsou vzájemně kombinovatelné, pokud není výslovně řečeno jinak. 

 

 1. Platební metody

8.1. Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možné realizovat kartou, nebo bankovním převodem prostřednictvím platební brány ShoptetPay

8.2. Objednávka Uživatele musí být zaplacena nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení potvrzení o vytvoření objednávky. Pro vyloučení pochybností, v uvedené lhůtě musí být finanční prostředky na účtu Poskytovatele. Pokud tak učiněno nebude, může být objednávka stornována.

8.3. V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

8.4. Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli.

 

čl. 9 Vadné plnění, reklamace a mimosoudní řešení sporů

 1. V případě Elektronického obsahu se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Uživatel nevěděl, že se jedná o Elektronický obsah.
 2. Uživatel má právo na reklamaci vadného Elektronického obsahu dle ust. § 2165a dle ust. § 2389a Občanského zákoníku.
 3. Uplatní-li Uživatel právo z vadného plnění, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil. Za písemnou formu se považuje i emailová komunikace.
 4. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Elektronický obsah nemá vady. Poskytovatel odpovídá Uživateli, zejména že v době, kdy elektronický obsah převzal, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Elektronického obsahu na základě prováděné reklamy, že Elektronický obsah vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5, Pokud má prodaný Elektronický obsah při převzetí uživatelem vady, je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele, u kterého byl daný Elektronický obsah zakoupen, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2165 a také § 2389a a násl. a Občanského zákoníku.

 1. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.
 2. Uživatel má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:
  a) zaplatil za elektronickou knihu a neobdržel v mailu odkaz ke stažení, případně je odkaz nefunkční;
  b) po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal;
  c) soubor s Elektronickým obsahem je poškozený a nelze jej zobrazit.
 3. Jakmile Uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí Poskytovateli, aby daný Elektronický obsah mohl být prozkoumán. Pokud je reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost neprodleně vadný Elektronický obsah opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud uživatel neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.

  9. Uživatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat odstranění vady Elektronického obsahu, není-li to nemožné či nepřiměřeně nákladné.
 4. Reklamaci uživatel může provést písemně na email aeknihy@seznam.cz

Reklamace musí obsahovat jméno reklamujícího, email, číslo objednávky a přesný důvod reklamace

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. Odpovědnost

10.1    Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

10.2    Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

10.3    Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení Elektronického obsahu, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

10.4    Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek. 

10.5    Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

10.6    Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové či wapové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.
 

 1. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

11.1 Uživatel je tímto informován tom, že není oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
b) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

11.2 Uživatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat odstranění vady Elektronického obsahu, není-li to nemožné či nepřiměřeně nákladné. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu, pokud Poskytovatel vadu Elektronického obsahu neodstraní nebo je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době.

Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel je v prodlení se zpřístupněním Elektronického obsahu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1    Práva uživatele vyplývající z těchto Podmínek jsou automaticky ukončena bez upozornění, v případě, že Uživatel nedodrží kterékoli z ustanovení Podmínek. V případě takového ukončení musí Uživatel ukončit jakékoli používání Služby nebo Elektronického obsahu a Poskytovatel může zamezit přístupu Uživatele k Službě nebo jejím jednotlivým částem, a/nebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrácení poplatků Uživateli.

12.2    Tyto Podmínky jsou platné od 24.10.2023

 

Zpět do obchodu